SGN Agricenter Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste

1 Yleistä
SGN Agricenter Oy:n (jäljempänä ”Yhtiö” tai ”Me”) on sitoutunut huolehtimaan sen hallussa olevien hen-kilötietojen luottamuksellisuudesta ja tietosuojasta. Tämä tietosuojaseloste soveltuu henkilötietoihin, joi-ta keräämme asiakasrekisteriimme (jäljempänä ”Rekisteri”) liittyen. Tässä tietosuojaselosteessa kuva-taan keräämiämme henkilötietoja ja niiden käsittelyä. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä antaa yh-teyshenkilömme Marko Mustonen (marko.mustonen@sgn.fi).
Voimme päivittää tätä tietosuojaselostetta aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Pyrimme käyttämään kohtuullisia keinoja ilmoittaaksemme sinulle mahdollisista muutoksista ja niiden vaikutuksis-ta hyvissä ajoin etukäteen. Kehotammekin sinua tarkastamaan tämän tietosuojaselosteen aina saatuasi tiedon sitä koskevista muutoksista. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 20.5.2018.

2 Rekisterinpitäjä
Nimi: SGN Agricenter Oy
Osoite: Juurakkokuja 4
01510 Vantaa
Puhelin: 030 65050
Y-tunnus: 0694994-6
SGN Agricenter Oy:n tietosuojavastaava:
Henna Kivioja (henna.kivioja@sgn.fi)

3 Kenen henkilötietoja keräämme?
Käsittelemme Rekisterissä asiakkaidemme, kauppiaiden sekä sopimushuoltajien edustajien (jäljempänä myös ”Sinä”) henkilötietoja.

4 Minkä tyyppisiä henkilötietoja keräämme?
Käsittelemme Rekisterissä seuraavia henkilötietojasi:
– nimi ja henkilötunnus;
– yhteystiedot: osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero; ja
– edustamasi yrityksen y-tunnus.

5 Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään?
Keräämme henkilötietoja suoraan sinulta, edustamasi yrityksen ja Yhtiömme välisistä asiakassopimuk-sista sekä luottotietoja tarjoavilta yrityksiltä.

6 Henkilötietojesi käsittelyn peruste, käyttötarkoitukset ja vaikutukset
Henkilötietojesi käsittelyn peruste on sopimussuhde Yhtiöömme ja sen täytäntöönpano.
Henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito. Henkilötietojesi käsittelyllä voimme siis palvella sinua paremmin. Henkilötietojesi käsittelyllä voimme siis palvella sinua paremmin, eikä henkilötietojesi käsittelyllä ole osaltasi muita vaikutuksia.
Emme jatkokäsittele henkilötietojasi muihin kuin tässä selosteessa todettuihin tarkoituksiin.

7 Henkilötietojesi säännönmukaiset luovutukset ja siirrot kolmansille osapuolille
Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.
Siirrämme henkilötietoja Yhtiömme lukuun tapahtuvaa käsittelyä varten palveluntarjoajille henkilötietojen käsittelytarkoituksen toteuttamiseksi. Tällä hetkellä yhteistyökumppaneitamme ovat mm:

– Posti Group Oyj (Tilattujen tuotteiden toimitus)
– Laitevalmistajat (Takuuvelvoitteiden toteuttaminen)
– Rahoitusyhtiöt ja pankit (Rahoituksella hankittavat laitteet)
– Sopimushuoltoliikkeet
– Bisnode

Meidän voi myös olla tarpeen jakaa henkilötietojasi toimivaltaisten viranomaisten kanssa henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti. [Trafi / takaisinkutsut]

8 Henkilötietojesi siirrot EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Me emme siirrä henkilötietojasi Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9 Henkilötietojen säilyttämisen periaatteet

Säilytämme henkilötietojasi Rekisterissä niin kauan kuin asiakassuhde on voimassa. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen henkilötietojasi säilytetään enintään viiden vuoden ajan asiakassuhteen päättymi-sestä. Huomioithan, että henkilötietojasi voidaan joutua säilyttämään myös tätä kauemmin, mikäli sovel-lettava lainsäädäntö tai meitä sitovat sopimusvelvoitteet kolmansia osapuolia kohtaan edellyttävät pi-dempää säilytysaikaa.

10 Rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Sinulla on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:
– saada tieto henkilötietojesi käsittelystä;
– saada pääsy omiin tietoihisi ja tarkastaa itseäsi koskevat käsittelemämme henkilötiedot;
– vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
– vaatia henkilötietojesi poistamista;
– vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojesi käsittelyperusteena on oikeutettu etumme;
– saada henkilötietosi koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että olet itse toimittanut kyseiset henkilötiedot meille, käsittelemme kyseisiä henkilötie-toja sopimuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja
– vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.
Sinun tulee esittää yllä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntösi meille tämän tietosuojaselos-teen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi kirjallisesti ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttami-sesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.
Sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsen-valtion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee, mikäli katsot, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

11 Rekisterin suojauksen periaatteet

Kunnioitamme henkilötietojesi luottamuksellisuutta. Henkilötiedot on suojattu ja tallennettu tietojärjes-telmäämme, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtä-viensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasa-nat.
Salaamme Yhtiömme ulkopuolelle lähetettävät henkilötiedot.

12 Yhteydenotot

Kaikki yllä mainittujen oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselostees-ta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse Marko Mustoselle osoitteeseen [mar-ko.mustonen@sgn.fi]. Voit myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti toimipisteissämme tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:

SGN Agricenter Oy
Marko Mustonen
Juurakkokuja 4
01510 Vantaa