SGN Agricenter Oy:n kumppanirekisterin tietosuojaseloste

1 Yleistä

SGN Agricenter Oy:n (jäljempänä ”Yhtiö” tai ”Me”) on sitoutunut huolehtimaan sen hallussa olevien hen-kilötietojen luottamuksellisuudesta ja tietosuojasta. Tämä tietosuojaseloste soveltuu henkilötietoihin, joi-ta keräämme kumppanirekisteriimme (jäljempänä ”Rekisteri”) liittyen. Tässä tietosuojaselosteessa kuva-taan keräämiämme henkilötietoja ja niiden käsittelyä. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä antaa yh-teyshenkilömme Marko Mustonen (marko.mustonen@sgn.fi).
Voimme päivittää tätä tietosuojaselostetta aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Pyrimme käyttämään kohtuullisia keinoja ilmoittaaksemme sinulle mahdollisista muutoksista ja niiden vaikutuksis-ta hyvissä ajoin etukäteen. Kehotammekin sinua tarkastamaan tämän tietosuojaselosteen aina saatuasi tiedon sitä koskevista muutoksista. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 20.5.2018.

2 Rekisterinpitäjä

Nimi: SGN Agricenter Oy
Osoite: Juurakkokuja 4
01510 Vantaa
Puhelin: 030-65050
Y-tunnus:0694994-6
SGN Agricenter Oy:n tietosuojavastaava:
Henna Kivioja (henna.kivioja@sgn.fi)

3 Kenen henkilötietoja keräämme?

Käsittelemme Rekisterissä yhteistyökumppaniemme (esim. tavaran- ja palveluntoimittajat) edustajien (jäljempänä myös ”Sinä”) henkilötietoja.
4 Minkä tyyppisiä henkilötietoja keräämme?
Käsittelemme Rekisterissä seuraavia henkilötietojasi:
– nimi; ja
– yhteystiedot: osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

5 Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään?

Keräämme henkilötietoja suoraan sinulta tai edustamaltasi yritykseltä.

6 Henkilötietojesi käsittelyn peruste, käyttötarkoitukset ja vaikutukset
Henkilötietojesi käsittelyn peruste on sopimussuhde Yhtiöömme ja sen täytäntöönpano.
Henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoituksena on kumppanuussuhteen hoitaminen ja ylläpito. Henkilötie-tojesi käsittelyllä ei ole osaltasi muita vaikutuksia.
Emme jatkokäsittele henkilötietojasi muihin kuin tässä selosteessa todettuihin tarkoituksiin.

7 Henkilötietojesi säännönmukaiset luovutukset ja siirrot kolmansille osapuolille
Henkilötietojasi ei luovuteta kolmansille osapuolille.
Siirrämme henkilötietoja Yhtiömme lukuun tapahtuvaa käsittelyä varten palveluntarjoajille henkilötietojen käsittelytarkoituksen toteuttamiseksi. Tällä hetkellä yhteistyökumppaneitamme ovat:
– Agritek Oy
Varmistamme aina, että yhteistyökumppanimme eivät käsittele siirrettäviä henkilötietoja mitään muita tarkoituksia varten.
Meidän voi kuitenkin olla tarpeen jakaa henkilötietojasi toimivaltaisten viranomaisten kanssa henkilötie-tojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti.

8 Henkilötietojesi siirrot EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Me emme siirrä henkilötietojasi Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9 Henkilötietojen säilyttämisen periaatteet

Säilytämme henkilötietojasi Rekisterissä niin kauan kuin kumppanuussuhde on voimassa. Kumppa-nuussuhteen päättymisen jälkeen henkilötietojasi säilytetään enintään yhden vuoden ajan kumppanuus-suhteen päättymisestä. Huomioithan, että henkilötietojasi voidaan joutua säilyttämään myös tätä kau-emmin, mikäli sovellettava lainsäädäntö tai meitä sitovat sopimusvelvoitteet kolmansia osapuolia koh-taan edellyttävät pidempää säilytysaikaa.

10 Rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Sinulla on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:
– saada tieto henkilötietojesi käsittelystä;
– saada pääsy omiin tietoihisi ja tarkastaa itseäsi koskevat käsittelemämme henkilötiedot;
– vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
– vaatia henkilötietojesi poistamista;
– saada henkilötietosi koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että olet itse toimittanut kyseiset henkilötiedot meille, käsittelemme kyseisiä henkilötie-toja sopimuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja
– vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.
Sinun tulee esittää yllä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntösi meille tämän tietosuojaselos-teen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi kirjallisesti ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttami-sesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.
Sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsen-valtion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee, mikäli katsot, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

11 Rekisterin suojauksen periaatteet

Kunnioitamme henkilötietojesi luottamuksellisuutta. Henkilötiedot on suojattu ja tallennettu tietojärjes-telmäämme, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtä-viensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasa-nat.
Salaamme Yhtiömme ulkopuolelle lähetettävät henkilötiedot.

12 Yhteydenotot

Kaikki yllä mainittujen oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselostees-ta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse Marko Mustoselle osoitteeseen [mar-ko.mustonen@sgn.fi]. Voit myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti toimipisteissämme tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:

SGN Agricenter Oy
Marko Mustonen
Juurakkokuja 4
01510 Vantaa